תקנון

תקנון:
1. שכירה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה ומהווה מתן הסכמה לתקנון זה. כל המבצע פעולה באתר ו /או מזמין טלפונית על בסיס מידע באתר זה – מצהיר כי הינו מודע לתקנון ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר..

2. השוכר יפקיד בידי המשכיר צ'ק פיקדון ע"ס  3,000 ₪  / 1500 ₪ / 500 ₪  (בהתאם לגובה השכירות) אשר ישמש כעירבון עבור המוצרים אותם שכר מהמשכיר. המשכיר מתחייב כי לאחר קבלת המוצר חזרה ובדיקת תקינותו על אביזריו והציוד הנלווה לו , יחזיר את צ'ק הפיקדון לשוכר.

3. לכל מוצר באתר הוצמד שם, פרטים מלאים על המוצר ומחירו ניתן לקבל באמצעות הקשה על התמונה כשלרוב המוצרים מסופק מפרט טכני נוסף. תמונות המוצרים באתר הן להמחשה בלבד, אף על פי שהן תואמות לרוב את המוצר המקורי.

4. המשכיר מתחייב כי טרם הועבר המוצר לשוכר הוא נבדק על ידו ונמצא ראוי לשימוש וללא תקלות. בעת קבלת המוצר, הלקוח יאשר את ההזמנה ע" חתימה. חתימת הלקוח מאשרת שקיבל את הציוד, במצב טוב, תקין וראוי לשימוש. לכל מוצר מצורף הסבר על אופן השימוש. אחריות התפעול של המוצרים הינם על השוכר בלבד. השוכר מתחייב לנהוג במוצרים ע"פ הוראות הבטיחות והשימוש שנמסרו לו בעת קבלת המוצרים ולא לעשות כל שימוש חורג במוצרים שיש בו כדי לגרום נזק למוצר. חריגה מהוראות השימוש תהיה באחריות הלקוח לרבות כל נזק אשר יגרם כתוצאה מכך.
השוכר מתחייב ליידע את המשכיר על כל נזק ו/או תקלה ו/או בעיה במוצר שהתרחשו במהלך התקופה בה היה המוצר ברשותו.
במידה והציוד הוחזר תקול / פגום כתוצאה משימוש בלתי סביר מתחייב השוכר לשאת בכל עלויות תיקון הנזק כפי שייקבע ע"י הספק / מעבדה. במקרה של נזק בלתי הפיך יחוייב השוכר בעלות המוצר אותו קיבל לידיו לפי מחיר השוק של המוצר ביום ההשכרה.

5. במקרה של איחור בהחזרת המוצר, יחויב הלקוח עבור ימי ההשכרה הנוספים עד החזרת המוצר בפועל על אף שימים אלו לא פורטו בהזמנה הראשונית. איחור של מעל חמישה ימים יחשב כאילו לא החזיר השוכר את המוצר כלל , הלקוח יחויב בעלות המקורית של המוצר ובנוסף יחויב עבור ימי האיחור.

6. השוכר מתחייב כי במידה והציוד ששכר מ'מסיבה להשכיר' הוחרם במהלך ההשכרה , מכל סיבה שהיא יהיה עליו לשלם על השכרתו לפי מחיר יומי עד לקבלת הציוד בחזרה. במקרה של החרמה לא תחול המגבלה של חמישה ימים שאחריהם יחשב השוכר כאילו לא החזיר כלל את המוצר.

7. ידוע לשוכר במסגרת הסכם זה , כי במידה ונתגלו ליקויים כלשהם במוצרים , לא עבד/פגם טכני וכדו' לא יהיה המשכיר מחוייב לפצות את השוכר, אלא בהחזר התשלום ששולם בגין ההשכרה בלבד.

8. כל המוצרים המתנפחים עומדים בתקני הבטיחות המחמירים בעולם, בעת השכרת מתנפחים מתחייב השוכר לאשר כי קרא והבין את הוראות הבטיחות וההפעלה של המתקן. אחריות השימוש במתקן חלה על הלקוח בלבד.

9. . ניתן להזמין מוצרים דרך האתר או בעסקה טלפונית. גם אם מתבצעת עסקה דרך האתר, יש לתאם מועד אספקה בטלפון. ניתן לקבל את המוצרים רק לאחר ביצוע הזמנה מסודרת באתר או בטלפון. הלקוח יכול להוסיף לעגלת הקניות כל פריט הקיים במלאי, לשנות כמויות להוסיף ולגרוע פריטים מעגלת הקניות בכל עת. בסיום ההזמנה יש לגשת לקופה לצורך תשלום. ביצוע הזמנה שאושרה מהווה עסקת השכרה של המוצר וחובת תשלום דמי שכירות תחול ממועד זה .

10. במקרה של ביטול הזמנה 72 שעות לפני מועד האירוע – יחויב השוכר ב- 50% מערך ההזמנה , ביטול הזמנה ייעשה טלפונית בלבד.